Podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“) je veřejný funkcionář povinen podat formou čestného prohlášení oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích, a to nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Veřejný funkcionář, který v průběhu kalendářního roku ukončil výkon funkce, podává oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Veřejným funkcionářem je:

  • starosta a místostarosta městské části Praha Přední Kopanina
  • vedoucí zaměstnanec ÚMČ, jestliže v rámci výkonu své činnosti:

a)    nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,b)   bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování  při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
c)   rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení, nebo
d)   se podílí na vedení trestního stíhání.

Čestné prohlášení podává veřejný funkcionář evidenčnímu orgánu, kterým je tajemník ÚMČ Praha Přední Kopanina,  v listinné nebo elektronické podobě na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona.

Informace o registru oznámení
Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři formou čestného prohlášení. Registr oznámení je veden v písemné a v elektronické podobě a je umístěn v budově ÚMČ Praha Přední Kopanina.

Nahlížení do registru
Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet  do registru a pořizovat si z něho výpisy a opisy. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Nahlížet je možné do písemného nebo elektronického registru. Evidenční orgán neposkytuje žadatelům fotokopie oznámení veřejných funkcionářů. Evidenční orgán je oprávněn ověřit totožnost žadatele a archivovat žádosti.

Žádost (viz příloha) je možné podat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně, nebo elektronicky formou elektronické podatelny e-podatelna@prednikopanina.cz s tím, že žadatel vyplní všechny požadované údaje tj. své jméno, příjmení, datum narození žadatele, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Po ověření žádosti udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele. Žádost podávaná žadatelem pouze prostřednictvím veřejné datové sítě musí být opatřena jeho zaručeným elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že není opatřena elektronickým podpisem, je nutné žadatele ztotožnit jinou formou.

Na základě podané žádosti a jejím ověření (ztotožnění žadatele osobně na ÚMČ Praha Přední Kopanina) bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

  • osobně nahlížet do registru v písemné podobě v úředních hodinách (nebo po dohodě) v budově ÚMČ Praha Přední Kopanina;
  • nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě po doručení  přiiděleného uživatelského jména a přístupového hesla do registru prostřednictvím pošty do vlastních rukou žadatele po dobu 14 dnů od prvního přístupu do registru oznámení.

Poučení
Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Veškeré údaje vedené v registru mohou být žadateli použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno.
Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost a nakládat s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Při porušení výše uvedených nařízení dochází k naplnění skutkové podstaty přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

Formulář žádosti naleznete zde.