Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let, 1 roku nebo s dobou platnosti 30 dní, případně na dobu neurčitou.

Rybářský lístek pro obyvatele Přední Kopaniny vydává ÚMČ Praha Přední Kopanina, se sídlem Hokešovo náměstí 193, Praha Přední Kopanina, telefon 220 950 701.

Kdo je oprávněn této věci jednat (podat žádost atd.)
O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec (žadatel).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:
Podání písemné žádosti s přílohami.

Jaké doklady musíte mít s sebou:
-osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě druhého a dalšího lístku
-dříve vydaný rybářský lístek
-občanský průkaz

Kvalifikační předpoklady nemusí dokládat žadatel (občan ČR nebo cizinec) o 30 denní rybářský lístek.

Lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení rybářského lístku je na počkání.

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

a) 1 rok činí 100 Kč,
b) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,
c) 3 roky činí 200 Kč,
d) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,
e) 10 let činí 500 Kč,
f) 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
g) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1 000 Kč,
h) na dobu neurčitou  pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč,
i) 30 dní činí 200 Kč.

Poplatek podle písmen b), d), f) a h) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.


Cizincům, kteří se zdržují na obvodu městské části, vydává odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6, Čs. armády23/601, Praha 6.

  • Telefon ÚMČ Praha 6 (lístek pro cizince): 220 189 972