Žádost ze dne 16.12.2022 pod č.j.: MCPPK 01144/2022
Informace: “ Jaký je celkový počet zaměstnanců úřadu ke dni podání žádosti“ a “ Jaký je mezi nimi podíl mužů a žen“ a „Kolik z výše uvedeného počtu zaměstnanců je starobních důchodců“ a „Kolik zaměstnáváte osob se zdravotním postižením“.
Informace byla poskytnute dne 19.12..2022, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 18.5.2022 pod č.j.: MCPPK 00342/2022
Informace: “ Disponuje váš úřad městské části bezbariérovými byty?“ a „Pokud ano – v jakém celkovém počtu? a „Pokud ano – kolik je bezbariérových bytů aktuálně volných/neobsazených?“ a „Žádáme o webový odkaz, kde se uvádí informace o podmínkách pronájmu bezbariérových bytů“ a „Plánujete výstavbu bezbariérových bytů pro vaše občany?“ a „Pokud ano – v jakém časovém horizontu?“ a „Pokud bezbariérové byty nemáte, jak řešíte situaci zajištění bydlení obyvatel se zdravotním postižením?“
Informace byla poskytnute dne 18.5.2022, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 19.4.2022 pod č.j.: MCPPK 000272/2022
Informace: „Pro sledování období 1.12.2018-15.4.2022 informace: V rámci  pozitivního rozhodnutí Vašeho příslušného útvaru (oddělení/odboru) došlo k odstranění kolika stromů z území Vaší městské části?“ a „Na základě rozhodnutí -viz bod 1), bylo Vaším příslušným  útvarem rozhodnuto o náhradní výsadbě kolika stromů?“ a „Jaký počet strommů byl odstraněn bez příslušného povolení (pokud je uvedené Vaším příslušným útvarem evidováno)? a „Jaký počet výsadby stromů je Vaším příslušným úřadem evidován a to nezávisle na bodu 2)? “
Informace byla poskytnute dne 20.4.2022, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 21.4.2022 pod č.j.: MCPPK 00268/2022
Informace: „Povolení stavební komise MÚ Přední Kopanina vedené pod č.j. 133/88 a 325/92/158 charta (16m2) a kolna na nářadí-dílny (12m2), od kolaudace bylo ve smyslu ustanovení §45 upuštěno. Jendá se o parcelu 244/2 (preláta). Prosím o dohlednání veškerých záznamů k této záležitosti“.
Informace byla poskytnute dne 21.4.2022, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 10.1.2022 pod č.j.: MCPPK 00023/2022
Informace: „Zda mezi Vaší městskou částí a Mgr. Martinem Štěrbou , bytem Na korábe 2483/3, 180 00 Praha 8-Libeň, je uzavřena  či byla uzavřena smlouva (poradenská, DPČ, DPP, pracovní smlouva, případně jakýkoliv úplatný smluvní vztah) v časovém období od 15. listopadu 2018 do dnešního dne“, „jaké plnění z těchto smluv vyplývá“, „znění výše zmíněných smluv“ a „celková vyplacená odměna za výše uvedené období“
Informace byla poskytnute dne 10.1.2022, poskytnutá informace zde.