Žádost ze dne 26.10.2020 pod č.j.: MCPPK 00704/2020
Informace:
„-kolik soudních sporů v období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti bylo zahájeno s Vaší městskou částí, jež se v takovém Sporu nacházela v postavení žalovaného účastníka řízení, a to ve věci vymáhání nároku žalobce z titulu bezdůvodného obohacení užíváním pozemků ležících v katastrálních územích, které spadají pod nadepsanou městskou část, a tyto pozemky byly či jsou ze strany Vaší městské části užívány (resp. vymezeny) jakožto veřejná zeleň (ZMK — zeleň městská a krajinná) bez uzavřené smlouvy (dále jen „ Soudní spor“);
-v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) byla nadepsaná městská část V Soudnich sporech zastoupena advokátem;
-v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) podala nadepsaná městská část v takovém Soudním sporu odvolání k soudu druhého stupně;
-v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) podala nadepsaná městská část V takovém Soudním sporu odvolání k Nejvyššímu soudu CR;
-jaká byla průměrná délka takového řízení (Soudního sporu) od zahájení řízení, tj. ode dne podání žaloby, do data nabytí právní moci rozsudku ve věci. „.
Informace byla poskytnute dne 26.10.2020, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 7.10.2020 pod č.j.: MCPPK 00655/2020
Informace: „Žádost o sdělení informací na základě jakého titulu byla odvezena reklamní  zařízení na nichž měla společnost reklamu“.
Informace byla poskytnute dne 7.10.2020, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 31.7.2020 pod č.j.: MCPPK 00537/2020
Informace: „Žádost o informace-kopie Generel vodovodu Přední Kopanina“.
Informace byla poskytnute dne 12.8.2020, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 20.7.2020 pod č.j.: MCPPK 00524/2020
Informace: „Žádost o nahlédnutí do dokument Generel vodovodu Přední Kopanina“.
Informace byla poskytnute dne 24.7.2020, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 24.6.2020 pod č.j.: MCPPK 00443/2020
Informace: „Privatizace bytového fondu MČ Praha Přední Kopanina“, přehled otázek naleznete zde.
Informace byla poskytnute dne 29.6.2020, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 24.2.2020 pod č.j.: MCPPK 00171/2020
Informace: „Seznam všech tajemníků či tajemnic, kteří působili na Úřadu Vaší městské části od 12.11.2000 dosud a to v následující struktuře: jméno, příjmení, titul/y, politickou příslušnost (je-li známa), funkční období, v případě že je to relevantní tak i způsob ukončení funkce, tj. informaci o tom zda a proč byl starostou odvolán (zda se souhlasem, bez souhlasu či na návrh ředitele Magistrátu HMP), popřípadě zda ze své funkce rezignoval sám, zemřel či nesložil zkoušku z odborné způsobilosti.“
Informace byla poskytnute dne 27.2.2020, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 17.2.2020 pod č.j.: MCPPK 00151/2020
Informace: „Veškerá dokumentace, smlouvy, dohody, usnesení, korepsondenci vztahující se k výstavbě RD a komunikace v ul. K Václavu Praha 6-Př. Kopanina, včetně podání  a rozhodnutí MČ Praha 6-P.K.“ Upřesnění: „Stavební dokumentace-NE, korespondence-ANO, stanoviska, usnesení, žádosti-ANO.“
Informace byla poskytnute dne 2.3.2020, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 12.2.2020 pod č.j.: MCPPK 00136/2020
Informace: „ Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků? Kolik činí náklady na městský útulek ročně? Resp. útulek / zařízení, které zajišťuje péči o zatoulané či odložené psi a případně jiná zvířata? Kdo je provozovatelem útulku? Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případě týrání zvířat? “
Informace byla poskytnuta 17.2.2020,  poskytnutá informace zde.