Žádost ze dne 26.11.2021 pod č.j.: MCPPK 00784/2021
Informace: „Kolik čestných občanství městská části Praha – Přední Kopanina a cen městské části dle zákonné úpravy (ve smyslu § 10 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a předcházející právní úpravy) udělila v jednotlivých letech od roku 1993 až do současnosti (v případě, že naše městská část vznikla později, tak od data vzniku naší městské části)“ a „Má městská část Praha – Přední Kopanina speciálně upravena pravidla (případně žádáte o jejich zaslání) nebo postupuje podle obecné zákonné úpravy“
Informace byla poskytnute dne 26.11.2021, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 6.5.2021 pod č.j.: MCPPK 00310/2021
Informace-druhé doplnění bylo poskytnuto dne 24.5.2021, naleznete zde.

Žádost ze dne 6.5.2021 pod č.j.: MCPPK 00310/2021
Informace-doplnění bylo poskytnuto dne 17.5.2021, naleznete zde.

Žádost ze dne 6.5.2021 pod č.j.: MCPPK 00310/2021
Informace: „Kopii zápisu Komise výstavby ze dne 4.9.2017, 27. zasedání zaastupitelstva MČ Praha – PředníKopanina“ a „Podané žádosti na změnu využití pozemku současného územního plánu nebo metropolitního plánu v oblasti Preláta – PředníKopanina.“
Informace byla poskytnute dne 14.5.2021, poskytnutá informace zde a přílohu k informaci zde.

Žádost ze dne 1.3.2021 pod č.j.: MCPPK 00148/2021
Informace: „Kolik případů eviduje nadepsaná městská část (v období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti), kdy s vlastníkem nemovitosti, která je součástí veřejného prostranství ve smyslu §34 zákona č. 125//200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřela smlouvu na užívání této nemovitosti?“ a „Kolik případů eviduje nadepsaná městská část (v období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti), kdy s vlastníkem nemovitosti, která je v územním plánu vymezena jako veřejná zeleň: ZMK – zeleň městská a krajinná, uzavřela smlouvu na užívání této nemovitosti?“ a „Jakou částku průměrně nadepsaná městská část na základě výše vymezené smlouvy (pokud byla nějaká uzavřena) hradí vlastníkům pozemků za 1m2 za kalendářní měsíc?“
Informace byla poskytnute dne 1.3.2021, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 12.2.2021 pod č.j.: MCPPK 00124/2021
Informace: „Jaké konkrétní příspěvkové organizace,ve smyslu §4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?“ a „Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu §4 odst. 1 písm. e)  bod 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu“ a „Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici §4 odst. 1 písm. e)  bod 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?“ a “ Jaké tři nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle §11 zákona č. 134/2016 Sb.?“ a „Jjaké tři nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle §11 zákona č. 134/2016 Sb.?“ a „Jaké tři nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?“ a „Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle §6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ“ a „Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?“
Informace byla poskytnute dne 15.2.2021, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 10.2.2021 pod č.j.: MCPPK 00106/2021
Informace: „V kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) uhradila nadepsaná městská část  (v období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti) vlastníkům pozemků při uplatnění nároku z jejich strany z titulu bezdůvodného obohacení (vzniklého užíváním pozemků městskou částí bez právního důvodu, kteréžto pozemky jsou vymezeny jako veřejná zeleň (ZMK-zeleň městská a krajinná), požadovanou částku, aniž by došlo k soudnímu sporu?“ a „Jaká byla průměrná náhrada, kterou nadepsaná městská část uhradila (v korunách českých vlastníkům pozemků za bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním pozemků městskou částí bez právního důvodu, kteréžto pozemky jsou vymezeny jakožto veřejná zeleň (ZMK-zeleň městská a krajinná), a to za 1m2 za 1 kalendářní rok?“
Informace byla poskytnute dne 12.2.2021, poskytnutá informace zde.