Ohlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

K jednání je oprávněn:

1. občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
2. zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,
3. zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům,
4. zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

Občan hlásí změnu místa svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Ohlašovnami jsou obecní úřady, v Praze a v územně členěných statutárních městech úřady městských částí, na území vojenských újezdů újezdní úřady. Pro území městské části Praha – Přední Kopanina je ohlašovnou Úřad městské části Praha – Přední Kopanina, Hokešovo náměstí 193.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

1. vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
2. prokázat totožnost občanským průkazem, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
3. předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, případně podpis oprávněné osoby před úředníkem na místě, výpis KN – není třeba v případě vlastnictví objektu dokládat výpisem, tuto skutečnost může ověřit úřad pomocí dálkového přístupu do KN. Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
4. zaplatit správní poplatek 50 kč.

Občan by měl rovněž sdělit svou novou adresu:

– zaměstnavateli (pokud je zaměstnán)
– škole (jestliže studuje)
– finančnímu a živnostenskému úřadu (pokud podniká)
– úřadu práce (jestliže je nezaměstnaný)
– správě sociálního zabezpečení (pokud pobírá důchod)
– ošetřujícím lékařům
– zdravotní pojišťovně
– bankám (u kterých má nějaký účet)
– komerčním pojišťovnám (u kterých má nějakou pojistku)
– elektrárně, příp. plynárně
– poště (jestliže používá inkaso)
– majiteli či správci starého i nového domova