Centrální evidence psů
Od 1. ledna 2022 měla být spuštěna v České republice Centrální evidence psů, avšak vzhledem k tomu, že legislativní proces nebyl dokončen, plánovaný registr k tomuto datu nevznikl. Proto prozatím, do spuštění Centrální evidence psů (předpoklad rok 2023), nevznikla chovatelům povinnost vkládat či hlásit čísla čipů svých psů jakož i s nimi související údaje a za nesplnění této povinnosti nehrozí chovateli žádná sankce.

Pro veřejnost jsou informace k nové Centrální evidenci psů zveřejněny na webu Státní veterinární správy na odkazu zde.

Místní poplatek ze psů upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 19/2019 kterou se mění vyhláška č. 23/2003 a Sb.hl.m. Prahy o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.
Psa přihlašujete v místě trvalého bydliště, v případě právnické osoby v místě sídla. Lhůta pro přihlášení je 15 dnů od jeho nabytí, bez ohledu na stáří psa, poplatek platíte od měsíce následujícího po dosažení stáří psa 3 měsíce. V případě změny majitele, přestěhování, úhynu psa jste povinni tuto skutečnost ohlásit do 15 dnů.                  

Výše poplatku:
300,-Kč za jednoho psa
600,-Kč za druhého a každého dalšího psa
200,-Kč za jednoho psa, jehož majitelem je důchodce (starobní, invalidní, vdovský důchod) a důchod je jeho jediným zdrojem příjmu; je třeba doložit čestné prohlášení.
300,-Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož majitelem je důchodce (starobní, invalidní, vdovský důchod) a důchod je jeho jediným zdrojem příjmu; je třeba doložit čestné prohlášení.

Splatnost poplatku ve výši do 600,-Kč je nejpozději do 31. března daného roku. V případě že částka přesáhne 600,-Kč (platíte-li za více pejsků), je splatnost ve dvou stejných částkách nejpozději do 31. 3. a do k 31. 8. daného roku.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na ÚMČ v úředních hodinách, tj. pondělí 8-17:00 hod. a středa 8-17:00 hod., nebo převodem na účet 2000703389/0800. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo domu, pro identifikaci Vaší platby.

Zároveň je každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem,  nebo tetováním!! Označení psa mikročipem provádí veterinární lékař na náklady chovatele psa. Tetování provádí odborně způsobilá osoba.  Od veterináře nebo od odborně způsobilé osoby si chovatel vyžádá potvrzení o označení psa a následně je povinen psa přihlásit do evidence chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 29, 112 21 Praha 1, tel. 236002257, 2360002392, 23600 3102, email: klara.novakova@praha.eu, helena.ticha@praha.eu, jana.mikova@praha.eu, formulář naleznete zde.

Poté vám bude poskytnuta úleva z poplatku, a to na dva následující roky, a také bude poskytnuta, pokud si vezmete pejska z útulku provozovaného na území hl. m. Prahy.

Soubory ke stažení:
Přihláška k místnímu poplatku za psa
Odhlášení místního poplatku za psa
Čestné prohlášení důchodce
Žádost o vydání nové známky