Pálení listí, ohně
Pálení jakéhokoliv odpadu je ze zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) i z obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy (vyhláška č. 5/2007 Sb. HMP) zakázáno. Týká se to tedy i odpadu ze zeleně. Tento odpad (bioodpad) se přednostně kompostuje. Pokud občan nevlastní kompostér či nemá místo na založení kompostu, může bioodpad odvézt do nejbližšího sběrného dvora či přímo do stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu. Některé úřady městských částí zajišťují pravidelné přistavování kontejnerů na bioodpad. Pálit je možné například čisté a suché dřevo, které se použije jako palivo (v kamnech, v ohništi). V tomto případě nejde o pálení odpadu, ale paliva. Podle zákona o ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.) je možné pálit bioodpad v obcích, kde jsou podmínky stanoveny obecně závaznou vyhláškou. Hlavní město Praha takovou vyhlášku nevydalo.

Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy je reálné nebezpečí dalšího rozšíření ohně, nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suchá tráva, seno, sláma apod.) či lesa, kdy hrozí vznik požáru. Jakékoli spalování je nutné nahlásit hasičům. Ti mohou stanovit podmínky pro spalování, případně ho ale i zakázat.

Telefon Hasičský záchranný sbor : 150