Kácení dřevin upravuje zákon 114/1992 Sb., vyhláška 189/2013 Sb. platná od 1. 11. 2014

Povolení ke kácení není potřeba zejm. pro:

  • dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  • souvislé porosty (keře) o rozloze menší než 40 m2
  • ovocné dřeviny – musí přitom jít o zastavěné území a pozemek musí být v katastru evidován jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha – zeleň

V některých případech není potřeba ke kácení povolení, vyžaduje se však oznámení. Jde o:

  • oznámení následné (do 15 dnů po provedení kácení) – v případech, kdy je stavem dřevin bezprostředně ohrožen život nebo zdraví osob či hrozí škoda značného rozsahu
  • oznámení předchozí (min. 15 dnů před provedením kácení) – v případech, kdy dřeviny ohrožují zařízení pro přenos a distribuci elektřiny, při úpravě břehových porostů nebo při pěstebních zásazích

Při kácení dřevin však nesmí dojít k poškození jiných povinností vyplývajících z ust. § 5 a 5a zákona o ochraně přírody a krajiny, zejména nesmí dojít k případnému zabití hnízdících ptáků nebo jinému nežádoucímu zásahu do jejich biotopu. Nadále také platí, že dřeviny se nesmějí poškozovat. Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, se rozumí zásahy vyvolávající poškození nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

 

Formulář pro povolení kácení dřevin naleznete zde.