Informace ohledně ukládání lidských pozůstatků či zpopelněných lidských ostatků.

Vždy je prosím nutné zkontaktovat nás jako správce pohřebiště. My s Vámi vyplníme žádos o souhlas s uložením ostatků zemřelého  a vystavíme souhlas s uložením do kolumbária, hrobu či hrobky pro dodavatele hrobnických prací. Budeme od Vás potřebova List o prohlídce zemřelého, pro vyplnění Hřbitovní knihy. Potvrzenou žádost od Vás bude požadovat dodavatle hrobnických prací.

Jako dodavatel hrobnických prací má s naší městskou částí uzavřenou smlouvu paní Jana Jandová – Pohřební služba Horoměřice, tel.: 220 971 129, 731 409 421.

Zároveň s Vámi bude také uzavřena nová nájemní smlouva, případně prodloužena stávající, na dobu 10 let. V souladu se stanoviskem Magistrátu hl. m. Prahy, na základě zákona o pohřebnictví a na základě Řádu veřejného pohřebiště a také v souvislosti se stanovenou tlecí dobou.