Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Obecní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

Důležité zprávy


Od 1.9.2022 byla spuštěna druhá fáze „Milostivého léta“, bližší informace najdete na letáčku zde a na www stránkách zde.


Centrální evidence psů
Od 1. ledna 2022 měla být spuštěna v České republice Centrální evidence psů, avšak vzhledem k tomu, že legislativní proces nebyl dokončen, plánovaný registr k tomuto datu nevznikl. Proto prozatím, do spuštění Centrální evidence psů (předpoklad rok 2023), nevznikla chovatelům povinnost vkládat či hlásit čísla čipů svých psů jakož i s nimi související údaje a za nesplnění této povinnosti nehrozí chovateli žádná sankce.
Pro veřejnost jsou informace k nové Centrální evidenci psů zveřejněny na webu Státní veterinární správy na odkazu zde.


S účinností od 1. 1. 2023 dojde k předání vodohospodářského majetku městské části Praha – Přední Kopanina hlavnímu městu Praze, které předává tento majetek do správy Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (dále jen „PVS“) a do provozování společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se budoucí správce a budoucí provozovatel vodohospodářského majetku na území MČ Praha – Přední Kopanina podíleli na vyjadřování k plánované výstavbě v naší městské části. PVS a PVK se vyjadřují výhradně přes vyjadřovací portál dostupný na www.vyjadrovaciportal.cz. V případě nejasností je možné kontaktovat zástupce těchto společností:

Ing. Zdeněk Pacvoň – pacvonz@pvs.cz
Ing. Marek Červenka – marek.cervenka@pvk.cz


Aktuální akce na Přední Kopanině a v okolí


Vstupem na akce pořádané městskou částí souhlasíte s fotografováním/natáčením své osoby. Pořízený materiál může být zveřejněn na www nebo v  Kopaninských listech.