Rybářství upravuje zákon č.99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška 197/2004 Sb., související předpisy zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád v platném znění.

Rybářský lístek pro obyvatele Přední Kopaniny vydává ÚMČ Praha Přední Kopanina, telefon 220 950 701.

Kdo je oprávněn této věci jednat (podat žádost atd.)

Žadatel nebo jeho zákonný zástupce (v případě, že je mladší 15ti let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území Praha – Lysolaje.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Podání písemné žádosti s přílohami, formulář pro vydání rybářského lístku pro obyvatele Přední Kopaniny naleznete zde.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

 • Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě druhého a dalšího lístku
 • Občanský průkaz.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení rybářského lístku je na počkání.

Správní poplatky:

 • Kratší než 1 rok – 60 Kč
 • Jednoroční – 100 Kč
 • Jednoroční pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání – 50 Kč
 • Jednoroční pro osoby mladší 15 let – 50 Kč
 • Tříletý – 200 Kč
 • Tříletý pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání – 100 Kč
 • Tříletý pro osoby mladší 15 let – 100 Kč
 • Desetiletý – 500 Kč
 • Desetiletý pro osoby mladší 15 let – 250 Kč

Test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS zde.


 

Cizincům, kteří se zdržují na obvodu městské části, vydává odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6, Čs. armády23/601, Praha 6.

 • Telefon ÚMČ Praha 6 (lístek pro cizince): 220 189 972