1. Oficiální název:

    Městská část Praha – Přední Kopanina

   2. Důvod a způsob založení

    Městská část Praha – Přední Kopanina vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

    Posláním Městské části Praha – Přední Kopanina je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

   3. Organizační struktura

    • Starosta: Zdeněk Hradil
    • Zástupce starosty: Petr Salát
    • Tajemník úřadu MČ: Mgr. Petr Vokáč
    • Referentka: Jaroslava Doksanská
   4. Kontaktní spojení:

    1. Kontaktní poštovní adresa

     Úřad MČ Praha – Přední Kopanina
     Hokešovo náměstí 193
     164 00 Praha 6 – Přední Kopanina

    2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

     Úřad MČ Praha- Přední Kopanina
     Hokešovo náměstí 193
     164 00 Praha 6 – Přední Kopanina

    3. Úřední hodiny

     pondělí
     8:00 – 12:00
     13:00 – 17:00
     středa
     8:00 – 12:00
     13:00 – 17:00

     Poslední žádost bude přijata k vyřízení 20 minut před koncem úředních hodin.

    4. Telefonní čísla

     220 950 701

    5. Adresa internetové stránky

     http://www.prednikopanina.cz

    6. Adresa e-podatelny

     Elektronická adresa městské části je
     e-podatelna@prednikopanina.cz.

    7. Další elektronické adresy

     Kontakty

   5. Bankovní spojení:

    číslo účtu: 2000 703 389/0800

   6. Identifikační číslo organizace (IČO): 00241571

   7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00241571

   8. Schválené a upravené rozpočty, rozpočtová opatření a rozpočtová provizoria
    naleznete zde.

   9. Žádosti o informace

    Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

    Úřad MČ Praha- Přední Kopanina
    Hokešovo náměstí 193
    164 00 Praha 6 – Přední Kopanina
    tel./fax 220 950 016, tel. 220 950 701

    e-mail:
    urad@prednikopanina.cz
    e-podatelna@prednikopanina.cz

    Formulář žádosti o poskytnutí informace

    žádosti lze podat: ústně, písemně, e-mailem

   10. Příjem žádostí a dalších podání

    Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, e-mail).

    Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu.

    Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.

   11. Opravné prostředky

    Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu úřadu městské části nebo poštou na adresu:

    Úřad MČ Praha- Přední Kopanina
    Hokešovo náměstí 193
    164 00 Praha 6 – Přední Kopanina
    tel. 220 950 701

    e-mail:
    urad@prednikopanina.cz
    e-podatelna@prednikopanina.cz

    Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

   12. Formuláře

    Veškeré formuláře lze získat v podatelně Úřadu městské části Praha – Přední Kopanina, případně na odkazu zde.

    Ostatní na správním obvodu pro MČ Praha-Přední Kopanina, Praha 6

   13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

   14. Předpisy

    Městská část se řídí těmito základními předpisy:

    1. Nejdůležitější předpisy

    2. Další související zákony:

     • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
     • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
     • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
     • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
     • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
     • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
     • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
     • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
     • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
     • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
     • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
     • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
     • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
     • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
     • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
     • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
     • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
     • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
     • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
     • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

    Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na Úřadu MČ Praha-Přední Kopanina.

    Všechny informace lze získat přímo na adrese:

    Úřad MČ Praha- Přední Kopanina
    Hokešovo náměstí 193
    164 00 Praha 6 – Přední Kopanina
    tel. 220 950 701

    e-mail:
    urad@prednikopanina.cz
    e-podatelna@prednikopanina.cz
   15. Sazebník úhrad za poskytování informací

    Žádost o poskytnutí informace – Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 1.1.2023

   16. Licenční smlouvy

    1. Vzory licenčních smluv

     Návrh licenční smlouvy

    2. Výhradní licence

     Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.

   17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

    výroční zpráva za rok 2022

    výroční zpráva za rok 2021

    výroční zpráva za rok 2020

    výroční zpráva za rok 2019

    výroční zpráva za rok 2018

    výroční zpráva za rok 2017

    výroční zpráva za rok 2016

    výroční zpráva za rok 2015

    výroční zpráva za rok 2014

   18. Seznam organizací

    Městská část nemá zřízenu žádnou organizaci.

   19.  Informace o zpracování osobních údajů

Znění naleznete zde.
Seznam zpracovávaných agend naleznete zde.