Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu.

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události

Úřad městské části Praha – Přední Kopanina jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a podle ustanovení § 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) z moci úřední rozhodl takto:
Poplatníkům místního poplatku se podle zákona o místních poplatcích a daňového řádu v důsledku postižení mimořádnou událostí, pandemií způsobenou virem SARS-CoV-2 na území České republiky, promíjí místní poplatek z pobytu stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, a to v plné výši stanovené sazby.

Rozhodnutí naleznete zde.