Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

  • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností
  • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
  • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Jak a kam se obrátit

  • Návrh na zrušení adresy místa trvalého pobytu podá oprávněná osoba na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, tj.
  • Na úřadu mětské části, případně obecním úřadě

Při zrušení místa trvalého pobytu je oprávněná osoba povinna:

  • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu
  • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část
  • prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti
  • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí

Správní poplatek

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Lhůty

Viz správní řízení.

Právní úprava

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
    ve znění zákona č. 2/2002 Sb.,
    ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
    ve znění zákona č. 53/2004 Sb.,
    ve znění zákona č. 501/2004 Sb.,
    ve znění zákona č. 444/2005 Sb.,
    ve znění zákona č. 68/2006 Sb.,
    ve znění zákona č. 115/2006 Sb.,
    ve znění zákona č. 161/2006 Sb.,
    ve znění zákona č. 165/2006 Sb.,
    ve znění zákona č. 342/2006 Sb.,
    ve znění zákona č. 239/2008 Sb.,
    ve znění zákona č. 274/2008 Sb.,
    ve znění zákona č. 305/2008 Sb.,
    ve znění zákona č. 7/2009 Sb.,
    ve znění zákona č. 227/2009 Sb.,
    ve znění zákona č. 424/2010 Sb.,
    ve znění zákona č. 281/2009 Sb.,
    ve znění zákona č. 73/2011 Sb.,
    ve znění zákona č. 167/2012 Sb.,
    ve znění zákona č. 494/2012 Sb.,
    ve znění zákona č. 186/2013 Sb.,
    ve znění zákona č. 303/2013 Sb.,
    ve znění zákona č. 312/2013 Sb.,
    ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
    ve znění zákona č. 15/2015 Sb.,
    ve znění zákona č. 318/2015 Sb.,
  • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
    ve znění vyhlášky č. 661/2004 Sb.,
    ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.,
    ve znění vyhlášky č. 84/2011 Sb.
    ve znění vyhlášky č.. 5/2015 Sb.
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)