Legalizace (Ověření podpisu)

Legalizací se ověřuje před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině a ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).

Legalizace se neprovede:(§ 10 zákona o ověřování)

1. pokud jde o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí

2. pokud je podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy

3. pokud jde o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

4. je-li legalizován podpis na listině, která je napsána v jiném než v českém jazyce nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

O provedení legalizace se vede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Legalizaci provádí krajské úřady a matriční úřady, nebo také obecní úřady, který nejsou matričními úřady, ale jsou stanoveny k provádění legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování pravosti podpisu.
K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný doklad: (§ 18 zákona o ověřování)

– občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky nebo

– průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince nebo

– průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu nebo

– průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl nebo

– průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany nebo

– průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).Postup se provádí podle právních předpisů:Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřováníVyhláška č. 36/2006 Sb.


 

Vidimace (Ověření listiny)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině a ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.Vidimace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).

Vidimace se neprovede:(§ 9 zákona o ověřování)

– pokud je listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba

– pokud je listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně přeložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého

– pokud je listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka

– pokud jsou ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost

– jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena

– není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

O provedení vidimace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).Vidimaci provádí krajské úřady a matriční úřady, nebo také obecní úřady, který nejsou matričními úřady, ale jsou stanoveny k provádění vidimace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou.

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.Postup se provádí podle právních předpisů:Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování Vyhláška č. 36/2006 Sb.