Kde vyřídit:
Úřad Městské části Praha 6, o
dbor evidence obyvatel a osobních dokladů Čs. armády 23/601, hlavní budova úřadu

Daniela Stickelová (vedoucí oddělení), 220 189 linka: 684, Čs. armády 23/601, kancelář 012

Poplatky a lhůty naleznete zde.

Co potřebujete
K vydání prvního občanského průkazu musí občan předložit:
– rodný list
– popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů
– doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:
– dosavadní občanský průkaz
– občané narození v hl. m. Praze předloží rodný list

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:
– dosavadní občanský průkaz
– doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, registrované partnerství, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu nebo partnerství).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete –li předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:
– doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz,zbrojní průkaz) příp. rodný list
– potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu)
– k žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů předložíte 2x foto.

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložíte:
– rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství
– další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
– doklad o státním občanství.

K vydání občanského průkazu pro občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven a předkládá:
– rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
– rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
– další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů, nebo v evidenci cestovních dokladů
– občanský průkaz opatrovníka a doklad o ustanovení opatrovníkem, nebo občanský průkaz jiného zákonného zástupce

Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, předkládá:
– rodný list občana jemuž má být občanský průkaz vydán
– rozhodnutí soudu o zrušení omezení způsobilosti občana k právním úkonům
– další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.
Při přijetí žádosti vám budou předložené doklady vráceny.