Jak se zachovat v případě nálezu uhynulého zvířete? Zavolejte nám na úřad městské části a my se o vše postaráme.

Telefon ÚMČ Praha Přední Kopanina: 220 950 701


Doporučení postupu neškodného odstranění uhynulých zvířat.

1.    Odstranění domácích zvířat

a.    Hospodářských zvířat
Chovatel je povinen zajistit odvoz a likvidaci kadáveru zvířete asanační službou.

b.    Domácích mazlíčků
Chovatel může kadáver:
•    zakopat na svém pozemku, s výjimkou přežvýkavců a prasat, anebo zvířat nemocných a podezřelých nakažením nebezpečnou nákazou.
Kadáver koně v zájmovém chovu lze zakopat jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených; chovatel je dále povinen místo zahrabání kadáveru koně označit způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a toto označení zachovávat po dobu 10 let.
•    odevzdat kadáver na nejbližším místě se zřízeným kafilerním boxem (veterinární ošetřovna)

c.    Toulavých-domácích zvířat
Povinnost likvidovat kadáver má obec. Nálezce kontaktuje:
•    obecní úřad, nebo
•    Správu služeb městské policie hl.m. Prahy a jejich asanační služby (www.upozpraha.cz), nebo
•    městskou policii na t.č. 156.

2.    Odstranění volně žijících zvířat
a.    Na veřejných prostranstvích
Povinnost likvidovat kadáver má obec. Nálezce kontaktuje:
•    obecní úřad, nebo
•    Správu služeb městské policie hl.m. Prahy a jejich asanační služby (www.upozpraha.cz), nebo
•    městskou policii na t.č. 156.
Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (od 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.
b.    V přírodě
Nalezená uhynulá zvěř podléhá ustanovením zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Je majetkem místního mysliveckého sdružení. Doporučujeme uhynulá zvířata nechat ležet v místě nálezu pro uzavření potravního řetězce.
Hromadné úhyny zvířat od 5 kusů víš, doporučujeme hlásit místně příslušné krajské veterinární správě.

Podrobnější informace Městské veterinární správy naleznete  zde.